Κυρώσεις εκπρόθεσμων δανεισμών

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του βιβλίου πάνω από 3 ημέρες, αναστέλλεται η δυνατότητα δανεισμού διπλάσιες ημέρες από τις ημέρες της καθυστέρησης δηλαδή:


Ημέρες καθυστέρησης / Ημέρες κύρωσης


  5 / 5*2=10
  7 / 7*2=14
10 / 10*2=20
30 / 30*2=60

  • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης, πέραν των ανωτέρω, θα αναστέλλεται άμεσα η ιδιότητα μέλους της Βιβλιοθήκης και θα αποφασίζει το Εφορευτικό Συμβούλιο για το διάστημα αναστολής, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την συνεδρίαση του συμβουλίου θα έχουν επιστραφεί τα βιβλία. Σε διαφορετική περίπτωση το Εφορευτικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε οριστική διαγραφή του μέλους.
  • Σε περίπτωση μη δυνατότητας επιστροφής του υλικού για σοβαρό λόγο (π.χ. ασθένεια) θα αντιμετωπίζεται ανάλογα με την περίπτωση. Η έγκαιρη επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη είναι απαραίτητη.
  • Σε περίπτωση απώλειας υλικού της Βιβλιοθήκης που έχει δανεισθεί, ο χρήστης οφείλει να τοαντικαταστήσει. Σε περίπτωση που το βιβλίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, θα αποφασίζει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης κατά περίπτωση.
  • Σε περίπτωση φθοράς, ο χρήστης αναλαμβάνει την αποκατάστασή του.

Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας  και  συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93 , όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, ιδίως με το άρθρο 14 του ν. 3049/2002, το άρθρο 81 του ν. 3057/2002, το άρθρο 46 ν. 3905/2010, το ν. 4481/2017 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, τις διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο). Τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης παρέχονται για προσωπική μελέτη και δεν επιτρέπεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωση του υλικού, καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.