Διαδικασία κατάθεσης διπλωματικής εργασίας και διδακτορικής διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ"

 1. Μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την καταχωρήσει (υποχρεωτικά σε μορφή pdf ) στο Ιδρυματικό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία του Απογραφικού Δελτίου, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του απογραφικού δελτίου κατάθεσης.

 2. Η βιβλιοθήκη εγκρίνει τη σωστή ανάρτηση της εργασίας και ενημερώνει το φοιτητή ηλεκτρονικά.

 3. Ο/Η φοιτητής/τρια αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματός που ανήκει, την «Βεβαίωση ηλεκτρονικής κατάθεσης» όπως αυτή εμφανίζεται στην Πέργαμο μετά την επιτυχή ανάρτηση της εργασίας του/της.

 4. Ο/Η φοιτητής/τρια αποστέλλει ηλεκτρονικά  στη Βιβλιοθήκη του Τμήματός που ανήκει (μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://helpdesk.lib.uoa.gr/), υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα ή σε μορφή jpeg, το έντυπο κατάθεσης που περιλαμβάνει:

  α)την Υπεύθυνη Δήλωση παραχώρησης στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) της μη αποκλειστικής άδειας διάθεσης της εγκριθείσας διπλωματικής εργασίας/διδακτορικής διατριβής μέσω του διαδικτύου και υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης πιστού αντιγράφου της σε μορφή pdf.

  β)την Υπεύθυνη δήλωση, περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο (μόνο μία επιλογή).

  *Βρίσκεται στην ενότητα χρήσιμα έγγραφα*

 5. Η βιβλιοθήκη πραγματοποιεί έλεγχο για τυχόν οφειλές βιβλίων, επικοινωνεί με τη Γραμματεία και
  τον/την φοιτητή/τρια για την επιστροφή των τεκμηρίων. Η διαδικασία καθομολόγησης ή χορήγησης βεβαίωσης περάτωσης σπουδών δεν μπορεί να προχωρήσει εφόσον υπάρχουν δανειστικές εκκρεμότητες

Χρήσιμα έγγραφα / Useful documents:

Η «Πέργαμος» αποτελεί  την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για το ΕΚΠΑ. Αποτελεί δε, την εξέλιξη του ομώνυμου και άκρως επιτυχημένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΣΨΒ).

Το ΣΨΒ «Πέργαμος», στην αρχική του μορφή, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το 2005 από την ομάδα του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών και χρησιμοποιείται για τη διατήρηση, τεκμηρίωση, διαχείριση και ανάδειξη ετερογενών ψηφιακών συλλογών, οι οποίες ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος» υλοποιήθηκε το 2015 και ενσωματώνει τόσο την κατάθεση Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών (εργασίες που ανήκουν στην Ψηφιακή Συλλογή «Γκρίζας Βιβλιογραφίας») όσο και τις ψηφιακές συλλογές του παλαιού ΣΨΒ. Επιπλέον, σταδιακά, μέσω της  νέας πλατφόρμας, θα δίνεται πρόσβαση σε πρόσθετες συλλογές, καθώς και σε νέες  υπηρεσίες και λειτουργίες.