Συντελεστές

Η τρέχουσα (2023) μορφή του Portal των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ (μετάπτωση περιεχομένου σε TYPO3 CMS v. 11.5.31, που περιλαμβάνει τον παρόντα ιστότοπο και τους επιμέρους ιστότοπους των Βιβλιοθηκών των 9 Σχολών του ΕΚΠΑ στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και την ενσωμάτωση του υποσυστήματος σύγχρονης υποστήριξης χρηστών), έχει συντελεστεί στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση, επέκταση, ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων / εφαρμογών για την ψηφιοποίηση διαδικασιών του ΕΚΠΑ» (κωδικός MIS 5052690), Υποέργο 3: «Αναβάθμιση, επέκταση, ανάπτυξη και ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Βιβλιοθηκών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάδοχος:

Σχεδίαση και ανάπτυξη:

Σύνταξη, επιμέλεια, εμπλουτισμός και διαχείριση περιεχομένου Portal:


Ιστορικότητα - Παλαιότερες εκδόσεις:

Η, από το 2016, υλοποίηση του Portal των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ (μετάπτωση περιεχομένου σε TYPO3 CMS v. 6.2.13, υλοποίηση του παρόντος ιστοτόπου και των επιμέρους ιστότοπων των Βιβλιοθηκών Σχολών, καθώς και τα υποσυστήματα σύγχρονης και ασύγχρονης υποστήριξης χρηστών), έχει συντελεστεί στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ» (κωδικός MIS 304160), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάδοχος:


Σχεδίαση και ανάπτυξη:


Σύνταξη, επιμέλεια, εμπλουτισμός και διαχείριση περιεχομένου Portal:

Συντελεστές: